BRANDBRIEF ZERO EMISSIE

Gepubliceerd op 10 maart 2023

Vandaag is er een brandbrief verstuurd naar alle griffies van gemeenten in Nederland.
De Koninklijke CVAH heeft de samenwerking gezocht met de belanghebbende partijen zoals benoemd in de brief.
Om samen op te trekken over dit, voor onze sectoren, zo belangrijk probleem. 

BRANDBRIEF
ZERO EMISSIE BETEKENT ZERO MOBIELE HANDEL & VERMAAK

Uit naam van alle sectoren binnen de reizende beroepsbevolking in Nederland, te weten; ambulante handel (markt), circus, kermis en de rijdende school, luiden wij de noodklok inzake uw ‘zero-emissiezone’ plannen en (voorgenomen) beleid.
Vooropgesteld, wij zijn ons er allemaal van bewust dat de hele maatschappij bij moet dragen aan een schoner milieu, voor nu en in de toekomst. Wel zijn wij van mening dat beleid realistisch en haalbaar dient te zijn. Uw voorgestelde beleid betreffende milieuzonering (emissievrije zones) in uw binnenstad /binnenring is dat absoluut niet.
Wanneer de voorgestelde plannen en termijnen binnen uw gemeente ten uitvoer zullen worden gebracht, betekent dit een kaalslag. Zo niet het onherroepelijke einde van eerdergenoemde drie unieke branches. Daarom vragen wij u met klem onze onderstaande argumenten in ogenschouw te nemen bij uw afweging:
• Onze branches zijn geen transportbedrijf, maar vervoeren slechts de eigen mobiele onderneming, derhalve zijn de hoeveelheid kilometers op jaarbasis marginaal;
• Aangezien transport niet onze corebusiness is, is investeren voor slechts enkele jaren in kostbare Euro 6 vrachtwagens (aanschaf momenteel tussen de € 90.000 á € 100.000) een investering die nooit terug verdiend kan worden. Mede omdat we verplicht worden gesteld over slechts enkele jaren al over te stappen op volledig elektrisch. Daarmee behoudt Euro 6 ook niet haar waarde voor de nationale tweedehands markt;
• In de huidige situatie is er nog amper aanbod aan elektrische vrachtwagens en bestelbussen. Bovendien is de actieradius (maximale rijafstand bij een volledig geladen accu en bij ideale weersomstandigheden) bij lange na niet toereikend bij regionale reisafstanden. Lokaal zijn er onvoldoende faciliteiten om tijdig op te kunnen laden en verschillende energiebedrijven waarschuwen dat de huidige infrastructuur absoluut niet toereikend is om aan de groeiende vraag te kunnen voldoen.
Wij kunnen en willen participeren in realistisch beleid met haalbare termijnen. Wij voelen echter niets voor symboolpolitiek waarbij een ‘schoner milieu’ dient als melkkoe voor hardwerkende en welwillende ondernemers. Want zodra je betaalt- en je CO2-uitstoot afkoopt - mag je opeens wel weer de binnenstad inrijden.
Wij stellen voor in samenspraak te komen tot een generieke regeling voor alle voertuigen welke binnen de eigen onderneming actief zijn voor het circus-, kermis- & marktbedrijf. Bij voorkeur op landelijk niveau.
Een administratief werkbare en betaalbare ontheffing, gebaseerd op het reeds bestaande plaatselijke systeem van een parkeerontheffing, rekening houdend met het tijdelijke karakter van onze aanwezigheid.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en het gezamenlijke probleem van de ambulante, reizende beroepsbevolking voldoende te hebben benadrukt. Uiteraard zijn alle vijf ondertekenaars graag bereid de inhoud middels een persoonlijk gesprek nader toe te lichten.
Hartelijke groet,
Ondertekend namens:
BOVAK: Atze J. Lubach-Koers (voorzitter)    CVAH: Louise Wesselius (voorzitter)
Circuspunt: Kevin van Geet (bestuurslid)    NKB: Jan Boots (directeur)
SRS: Nora Booij (directeur)