CVAH-jaarverslag 2022

Algemeen

Januari 2023 en ik ben net terug van mijn vakantie. Ik begin gelijk aan mijn eerste jaarverslag als secretaris van de Koninklijke CVAH. In mei 2022 ben ik verkozen voor deze functie en in juli gestart met deze uitdagende baan. Dat ik aan een uitdaging zou beginnen is in het afgelopen jaar wel bevestigd. Wat een prachtige vereniging zijn we, met een bestuur dat zich volledig inzet en medewerkers die hard werken en zeer gedreven zijn om alles in goede banen te leiden. Hard werken en gedreven zijn was en is zeker nodig, want er lag en ligt veel werk dat met minder mensen gedaan moet worden. Geen punt want met de juiste teamgeest kan dat werk gedaan worden.

Ook in Zeewolde is het motto ‘de vereniging maken we samen’ en inmiddels komen de berichten binnen dat we dat ook uitstralen. Het is fijn om te horen en te zien dat de ingeslagen wegen ook voor onze leden zichtbaar/merkbaar zijn. In het afgelopen jaar heb ik vele uitnodigingen gehad om kennis te komen maken op markten in het land. Ik heb leden en afdelingsbestuurders gesproken en met raad en daad bij kunnen staan. Ik ben bij diverse gemeenten uitgenodigd om kennis te maken en uitleg te geven over de nieuwe marktverordening en schaarse vergunningen. Over emissie vrije zones en al wat daarbij komt kijken. Kort gezegd alles wat er op dit moment speelt rondom markten en de ambulante handel. Natuurlijk heb in de 8 maanden als secretaris nog niet alle kennis kunnen vergaren maar ik kan zeggen: ik heb al heel wat bij geleerd. Ik heb gebruik kunnen maken van de kennis die mijn collega’s hebben. Maar ook de bereidheid om kennis te delen van afdeling bestuurders in het land heeft mij blij verrast. Het afgelopen jaar heeft uitgewezen dat het werk als secretaris meer tijd vergt dan verwacht. De functie van secretaris en nog ambulant ondernemer zijn blijkt inderdaad een goede combinatie te zijn. Het is goed om zelf nog op de markt te staan en te zien en ondervinden welke invloed maatregelen hebben op de markt en de marktondernemers.

Halverwege 2022 zag het er nog naar uit dat we ons moesten voorbereiden op een najaar met eventuele coronamaatregelen. Fijn dat die protocollen allemaal in de bureaulade konden blijven liggen. We kunnen nog steeds constateren dat het publiek de markt heeft herontdekt en dat de non-food ondernemers en foodondernemers nog in groten getallen aanwezig zijn op de markten. Op de meeste markten is wat dat betreft weinig terugloop te zien. Ondernemers die stoppen doen dit vaak om gezondheidsreden of een dusdanige leeftijd te hebben bereikt dat ze toe zijn
aan een wel verdient pensioen. In de overname van ondernemingen door kinderen zien we weer een kleine toename. Ook zien we een lichte toename in jonge startende ondernemers.

Martie Bleeker en Miek van den Elshout Op de Algemene Ledenvergadering van 2022 hebben we naast het afscheid nemen van de secretaris mevrouw M. Bleeker-Steenstra, ook het predicaat Koninklijk mogen ontvangen. Een mooie titel voor een vereniging die inmiddels 102 jaar bestaat.

De warenmarkten, hebben het afgelopen jaar weer in zijn totaliteit kunnen draaien. Veel markten zijn weer teruggegaan in hun oude opstelling van voor de coronapandemie. De contacten met INretail zijn geïntensifieerd en er is twee wekelijks overleg zowel fysiek als online om te kijken en te bespreken wat we voor elkaar kunnen betekenen in allerlei zaken die veelal betrekking hebben op de markten. Zij bieden ondersteuning en nemen onze belangen mee in het lobbytraject in Den Haag o.a. Tegemoetkoming Electra kosten (TEK), Zero Emissie en Maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

Marktverordening

Nog steeds ontvangen wij veel signalen over het verschil in de vergunningsduur die gemeenten willen gaan hanteren bij het verstrekken van de marktplaatsvergunningen. Regelmatig zitten wij als Koninklijke CVAH in overleg met gemeenten en in de overleggen met marktcommissies. Het model marktverordening met reglement en toelichting van de Koninklijke CVAH worden regelmatig gebruikt. We zijn dan ook trots dat er een goed model marktverordening met marktreglement en toelichting is ontwikkeld en het in 2022 een update heeft ondergaan. Het advies vanuit de ALV 2022 omtrent het aanbieden van het model marktverordening aan gemeenten was om dit gratis aan te bieden aan begunstigers van de Koninklijke CVAH. En de andere
gemeenten te wijzen op de mogelijkheden van het begunstiger zijn van de Koninklijke CVAH. De documenten staan ter beschikking voor onze begunstigers, die wij met raad en daad kunnen bij staan. Natuurlijk kunnen ook marktcommissieleden contact met ons opnemen om te kijken wat we voor ze kunnen betekenen.

Vakdagen

CVAH crew 240.png‘De Koninklijke CVAH Stroopt De Mouwen Op!’ was het thema voor de vakdagen in Bunnik 2022. We hebben samen met de ondernemers gezocht naar de belangrijkste kansen en uitdagingen voor de ambulante handel. De Koninklijke CVAH informeerde via diverse media met de ondernemers in de ambulante handel. De deelnemers konden zowel fysiek en digitaal deelnemen en de opname van de bijeenkomst was en is nog steeds beschikbaar via internet. Op 21 november hebben 128 deelnemers hiervan gebruik gemaakt en na 21 november is de video nogmaals 119 keer bekeken. In totaal zijn er dus 247 unieke kijkers geweest. De vakdagen zijn in onze ogen dus een succes geweest. Bij ons is de vraag binnengekomen om dit twee keer per jaar te gaan doen. Het Centraal Bestuur zal hiermee aan de slag gaan en bekijken wat er mogelijk is.

Gastlessen

De Koninklijke CVAH stimuleert werken op de markt zowel bij bestaande als  toekomstige ondernemers in de ambulante handel. Een van de activiteiten is de CVAH  campagne ‘CVAH werft nieuw talent’. De campagne heeft twee programmaonderdelen: de CVAH wervingsactie voor leerbedrijven en het aanbieden van gastlessen en marktbezoeken voor VMBO en MBO studenten. De Koninklijke CVAH heeft in 2022 leerbedrijven met informatie en voorlichting voorzien via diverse media. In 2022 zijn 22 gastlessen en marktbezoeken voor 18 scholen voor beroepsonderwijs verzorgd. Naar schatting hebben ruim 430 leerlingen deelgenomen. Doel is: vmbo’ers en mbo’ers enthousiast maken voor het werken of ondernemen op de markt. De Koninklijke CVAH ging in 2022 door op de ingeslagen weg; het binden en vinden van ondernemers. We doen dat onder andere met de introductie van een digitale ‘banenkraam’, de lancering van een mini wervingscampagne en een verbeterde toegankelijkheid van informatie om daadwerkelijk ook aan de slag te gaan.

CVAH Tour

Het is altijd fijn om de markten te bezoeken er zijn in 2022 105 warenmarkten bezocht met als doel informatie te delen m.b.t. nieuwe ontwikkelingen en vooral om te luisteren naar de wensen van ondernemers op de markten. De secretaris heeft een aantal van deze tours gebruikt om zich voor te stellen aan de ondernemers op de diverse markten. In het september 2022 nummer van De Koopman is uitgebreid verslag gedaan van een aantal van deze bezoeken.

Deelname vakbeurzen

Visbeurs 2022 240.pngTevens heeft de Koninklijke CVAH deelgenomen aan de Visbeurs in Spakenburg op 10 oktober 2022 met als doel informatie te geven over nieuwe ontwikkelingen én vooral ook om te luisteren naar de wensen van ondernemers en medewerkers op de markt.

 

Juridisch Loket

Ook in 2022 is er veelvuldig gebruik gemaakt van het juridisch loket. Veel vragen door leden en begunstigers m.b.t. schaarse vergunningen. Ook is er veel beroep op het juridisch loket gedaan m.b.t. de het afgeven van vergunningen met termijnen van 1 tot 5 jaar waar bezwaar over is ingediend. Er waren vragen over aansprakelijk stellingen i.v.m. afgelasten markten of tijdelijke verplaatsingen. Daarnaast vele bezwaarschriften, zienswijzen, beroepschriften en zelfs WOB verzoeken. Er is nauw contact tussen het juridisch loket en de advocaten van kantoor Moree Gelderblom. Inmiddels is er met het advocatenkantoor weer een voortzetting van de samenwerking vastgelegd voor 2 jaar. Ook heeft het juridisch loket in het afgelopen jaar veel gemeenten voorzien van advies m.b.t de marktverordeningen, marktreglementen en het standplaatsenbeleid. Aan het nieuwe modelstandplaatsen beleid wordt op dit moment binnen de Koninklijke CVAH aan gewerkt.

Algemene Ledenvergaderingen

De Algemene Ledenvergadering van 2022 was deze keer in Hotel van der Valk te Harderwijk. En iedereen was blij dat het weer op de traditionele wijze gehouden kon worden. Tijdens deze vergadering is er een nieuwe bestuursstuctuur aangenomen waardoor de bestuurders met portefeuilles algemeen bestuurders zijn geworden. Omdat deze vorm van bestuur indeling nieuw is, is er een proeftijd van een jaar aan gekoppeld. Dit geldt ook voor de functie van secretaris voor 3 dagen en een beleidsmedewerker/adviseur voor 2 dagen. Op de Algemene Ledenvergadering werden als eerste de financiën behandeld. Het financiële verslag 2021 en de begroting 2022 werden vastgesteld. Ook het jaarverslag van de secretaris werd vastgesteld.

Raad van Advies

Ook dit jaar is de Raad van Advies een aantal keren bijeen geweest. Zij hebben het CB gevraagd en ongevraagd van advies voorzien op o.a. de volgende onderwerpen: begroting, gerealiseerde cijfers en ledenwerfactie. Ook over bestuurlijke zaken vond het CB een goed adviesorgaan naast zich.

Secretariaat, leden en financiële administratie

CVAH crew 2 240.pngGraag wil ik namens het Centraal Bestuur alle medewerkers bedanken voor hun inzet het afgelopen jaar. We zijn met elkaar een goed team en altijd bereid om zaken voor elkaar te doen en verder te kijken dan alleen de eigen werkzaamheden. Ook dit jaar heeft het Centraal Bestuur, de jaarlijkse contributie van de Koninklijke CVAH op 2 momenten gefactureerd. Half juni en half december. De leden die een automatische incasso hebben afgegeven, kunnen hun contributie betalingen in 10 termijnen blijven voldoen. Alle leden die een betalingsregeling wilden zijn geholpen. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2022 is er een nieuwe financieel medewerkster voorgesteld. Deze heeft inmiddels de vereniging verlaten. Per 1 november 2022 is er een nieuwe financieel medewerkster aangenomen. Zij zal tijdens de Algemene Ledenvergadering voorgesteld worden.

Afdelingen

In 2022 is de afdeling Veenendaal samengevoegd met de afdeling Amersfoort. In acht genomen dat het voor veel afdelingen moeilijk is om nieuwe bestuurders te werven. Gelukkig zien we toch dat er een aantal afdelingen met een jong en enthousiast bestuur van start zijn gegaan. We zullen hen waar nodig met raad en daad bij staan. Ook de afdelingen hebben, net als de Centraal Bestuurders, veelvuldig overleg moeten voeren met gemeenten over de invulling van de markten, markt verplaatsingen, termijnen van schaarse vergunningen etc. Er is hard gewerkt door de diverse afdelingen en daar willen we iedereen voor bedanken. De taak van het Centraal Bestuur is dan ook om goede informatie te vertrekken aan de lokale bestuurders. Dank voor jullie inzet.

De Markt van Morgen

De samenwerking met de Markt van Morgen is in 2022 voortgezet. De samenwerking bestaat uit elkaar te informeren, af te stemmen, te inspireren, kennis te vergaren en te delen en waar nodig praktisch te ondersteunen. Soms periodiek en zo vaak als nodig over relevante zaken en ontwikkelingen. De Koninklijke CVAH heeft hier de rol om de vragen van de ondernemers over verzelfstandiging van de markt als een onafhankelijke partij te beantwoorden. Daarnaast wordt de Koninklijke CVAH uitgenodigd voor de avonden die door DMVM worden gegeven bij geïnteresseerde markten op een mogelijke weg naar een verzelfstandigde markt. Verzelfstandiging is geen doel op zich maar DMVM kan hier goed in begeleiden. Ten minste één keer per jaar wordt de samenwerking geëvalueerd en werkafspraken eventueel aangepast. Dan evalueren de besturen de samenwerking en passen desgewenst werk afspraken aan. Zo ook hebben de besturen elkaar afgelopen jaar ontmoet om met elkaar te praten over de gedane, lopende en toekomstige zaken en ontwikkelingen. Fijn om met elkaar goed samen te werken in het belang van de markten. 

Communicatie

In 2022 was er natuurlijk voor de afdeling communicatie weer een belangrijke rol weggelegd. De inzet van sociale media is ook nu weer belangrijk gebleken om de leden snel te informeren over maatregelen en veranderingen en het delen van kennis. Dit gebeurde via De Koopman, de website van de Koninklijke CVAH, Facebook, Twitter, nieuwsbrief en alle andere kanalen. Evelyn Bethume is onze communicatie medewerkster en stelt voor het overgrote deel De Koopman samen en dat is te zien aan de inhoud en de uitstraling van ons vakblad. Evelyn schrijft verhalen en neemt vol overgave interviews af. Zij vraagt dan ook aan een ieder om zich bij haar te melden als je een interessante toevoeging weet voor De Koopman, of een van de andere mediakanalen. De Koopman is ook dit jaar geheel verzorgd door het reclamebureau Muntz en Elma voor het drukwerk en de verspreiding. Met beide partijen hebben we in 2022 een 3-jarig contract afgesloten op basis van partnerschap, zodat het verschijnen van De Koopman gegarandeerd is. De website is verbeterd en er zijn voor de bezoeker meer mogelijkheden om informatie te vinden.

Ledenbestand

2018 2019 2020 2021 2022*
3317 2871 2637 2346

2184

 
 
 
* 30 december 2022

Wij gedenken

Wij gedenken de ereleden, leden en oud-bestuurders die ons dit jaar zijn ontvallen. Ook diegenen wiens namen ons niet bereikt hebben. We wensen de nabestaanden veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

Miek van den Elshout
Landelijk secretaris
Koninklijke Centrale Vereniging Ambulante HandelVoor CVAH-leden en begunstigers


CVAH-congres

De leden van de CVAH zijn georganiseerd in afdelingen. Een of meerdere afdelingen vormen een regio. De vertegenwoordigers van de afdelingen vormen de algemene vergadering (AV). De algemene vergadering bestaat uit afgevaardigden van de afdelingen. De afgevaardigden hebben stemrecht. De algemene vergadering benoemt de leden van het centraal bestuur.

Alle leden en begunstigers van de CVAH zijn welkom op de AV.

Een AV wordt minimaal eens per jaar, meestal in de eerste helft van maart, gehouden: de zogeheten CVAH-jaarvergadering of het CVAH-congres.