CVAH-congresvoorstellen 2023

Tijdens de Algemene Vergadering die op maandag 27 maart 2023 plaatsvindt in
Harderwijk zullen ook 6 congresvoorstellen worden besproken. Bij agendapunt 13 zullen
de eerste drie voorstellen van het Centraal Bestuur aan de orde komen, gevolgd door
een voorstel van de afdelingen Limburg en Overijssel. Ook de afdeling Groningen heeft
twee voorstellen ingediend die onder voorstel 5 en 6 besproken zullen worden.

Voorstel 1

Het Centraal Bestuur stelt voor om de functie van landelijk secretaris uit te breiden met 7,6 uur tot een totaal van 30,4 uur.

Toelichting:
Het Centraal Bestuur heeft tijdens een evaluatie geconstateerd dat de huidige
uren die er staan voor de functie van secretaris, namelijk 22,8 niet voldoende zijn
om alle werkzaamheden die bij de portefeuille secretaris behoren uit te voeren.

Voorstel 2

Het Centraal Bestuur stelt voor om de invulling van de functies van algemeen bestuurders pas in 2024 te evalueren. 

Toelichting:
Het is in het afgelopen jaar niet voldoende duidelijk geworden hoe de functie van
algemeen bestuurders in de nieuwe bestuursstructuur ingevuld kan worden. Het Centraal Bestuur heeft meer tijd nodig om dit zorgvuldig te doen Het Centraal Bestuur stelt daarom voor om de evaluatie uit te stellen tot de ALV in 2024.

Voorstel 3

Het Centraal Bestuur stelt voor om de drie grootste afdelingen te weten: afdeling Overijssel, afdeling Amersfoort, afdeling Noord-Brabant aan te wijzen om het
Centraal Bestuur te vervangen als het totale Centraal Bestuur door ontstentenis of belet de CVAH niet meer kan vertegenwoordigen. Dit voorstel kan iedere 2-3-4 jaar worden herzien.

Toelichting:
Op 1 juli 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersoon (WBTR) ook ingegaan voor alle verenigingen en stichtingen. Iedere vereniging moet dus in de statuten opnemen wat dient te gebeuren als het bestuur (om welke reden dan ook) niet in staat is om te besturen (inmiddels opgenomen). Dit kan een persoon of kunnen meerdere personen zijn die door de ALV worden aangewezen of het Centraal Bestuur komt met een of meerdere kandidaten die door de ALV worden goed gekeurd.

Voorstel 4

De afdelingen Limburg en Overijssel stellen voor om te onderzoeken hoeveel de afdracht per lid naar de afdelingen verhoogd kan worden.

Toelichting:
Aangezien de begroting het niet toelaat de benodigde regiomanagers in dienst te nemen en uit ervaring de laatste jaren is gebleken dat zij via de CVAH ervaring
opdoen en dan vertrekken doen wij dit voorstel:
De leden dragen het CB op te onderzoeken hoeveel de afdracht per lid naar de
afdelingen verhoogd kan worden. Op deze manier kunnen de afdelingen de marktcommissies in de regio zelf bemannen. Wel vinden we dat er dan voorwaarden
aangesteld moeten worden zoals minimaal één gastles op een ROC in hun regio en een
verantwoording aan het CB over de betaling voor de bezochte marktcommissies.

Preadvies Central Bestuur:
Aangezien de regiobestuurders zijn weggevallen en er op dit moment nog maar een regiomanager ingezet kan worden, is het voor het bestuur niet mogelijk om het hele land te bedienen. Het zou wenselijk zijn dat de afdelingen meer betrokken worden bij taken in de regio’s. Dit ook om als CVAH zichtbaar te blijven voor leden en eventuele nieuwe leden. Het geven van gastlessen zou veelvuldig kunnen plaatsvinden waardoor jonge mensen gestimuleerd worden om voor het beroep van ambulant ondernemer te
kiezen.

Voorstel 5

De afdeling Groningen stelt voor om een diepgaand onderzoek op te starten naar
een andere mogelijkheid van het toewijzen van markt of staanplaatsen. Dus niet via
een gemeentelijke vergunning.

Toelichting:
Door de beperkingen van de vergunningsduur op de huidige vergunningen is het misschien mogelijk om te kijken naar een ander toewijzingsmechanisme voor markt
of staanplaatsen. In België (Antwerpen) worden de marktplaatsen toegewezen op basis van een abonnement. Een abonnement wordt voor onbepaalde tijd aangegaan en heeft verder geen beperkingen. Het zou interessant zijn om te onderzoeken hoe dit in België is georganiseerd en of dit ook in Nederland mogelijk is en wat de mogelijkheden en de onmogelijkheden zouden kunnen zijn om dit systeem in te voeren in Nederland.

Preadvies Centraal Bestuur:
Het Centraal Bestuur vindt een diepgaand onderzoek op dit moment niet nodig. Het is bekend dat er in België een ander vergunningstelsel van toepassing is. Het is wel een
gegeven dat België ook onder de Europese diensten richtlijn valt. De verzelfstandigde markten in Nederland zijn al een voorbeeld van markten die op dit moment buiten de gemeentelijke vergunningstelsel vallen.

Voorstel 6

De afdeling Groningen stelt voor het aantal stemmen wat een afdeling op een Algemene
ledenvergadering kan uitbrengen met een andere rato te berekenen en wel 1 stem per 25 leden.

Toelichting:
Door het krimpend aantal leden van de afgelopen jaren bij de CVAH en de afdelingen is het tijd voor een andere verdeelsleutel van het aantal stemmen. Nu is het 1 stem per 50 leden en boven de 250 leden 1 stem per 250 leden. Er zijn veel kleine afdelingen en er is geen enkele afdeling die meer dan 250 leden heeft. Het zou voor de stemverhoudingen eerlijker zijn om over te gaan naar 1 stem per 25 leden. Zo maakt het de stemverhoudingen weer interessanter.

Preadvies Centraal Bestuur:
Het Centraal Bestuur heeft dit onderwerp een aantal keer besproken binnen de vergadering mede door dat deze verandering  zou moeten worden opgenomen in de
gewijzigde statuten en of het gewijzigde huishoudelijk reglement. Het veranderen
van de stemverdeling zou inderdaad visueel, mogelijk een ander beeld geven. Het zou naar de mening van het Centraal Bestuur niets veranderen waan de invloed op de besluitvorming. Het Centraal Bestuur ziet om die reden de meerwaarde van een
verandering niet in.
CVAH-congres

De leden van de CVAH zijn georganiseerd in afdelingen. Een of meerdere afdelingen vormen een regio. De vertegenwoordigers van de afdelingen vormen de algemene vergadering (AV). De algemene vergadering bestaat uit afgevaardigden van de afdelingen. De afgevaardigden hebben stemrecht. De algemene vergadering benoemt de leden van het centraal bestuur.

Alle leden en begunstigers van de CVAH zijn welkom op de AV.

Een AV wordt minimaal eens per jaar, meestal in de eerste helft van maart, gehouden: de zogeheten CVAH-jaarvergadering of het CVAH-congres.