CVAH ALV 27 maart 2023

CVAH Algemene Ledenvergadering
Van der Valk Harderwijk
27 maart 2023
10.00 uur

De Algemene Ledenvergadering van de CVAH (ALV) is op maandag 27 maart 2023.
Alle CVAH-leden zijn welkom op de ALV. Wel even aanmelden voor de logistieke organisatie. Aanmelden kan via cvah@cvah.nl. 

Wat gaat goed en wat kan beter?
Tijdens de ALV vertelt het Centraal Bestuur wat goed gaat en wat beter kan. Het Centraal Bestuur brengt het jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid in het verslagjaar. Het legt de balans en staat van baten en lasten en de daarover afgegeven accountantsverklaring met een toelichting, ter goedkeuring aan de ALV voor. 

Benoemen Centraal Bestuur
Het Centraal Bestuur is benoemd door de ALV. Algemeen Centraal Bestuurslid Mitchel Sauer is aftredend en niet herkiesbaar.

Woordvoering tijdens de ALV
Voorstellen voor de ALV konden tot 1 januari 2023  door de CVAH-afdelingen worden ingediend. CVAH-afdelingen hebben stemrecht als ze in de periode tot 27 maart 2023 een ledenvergadering houden om de agenda van de ALV te behandelen en twee afgevaardigden te benoemen. De afgevaardigden voeren het woord tijdens de ALV.

De aangemelde afdelingsvergaderingen van de CVAH zijn hieronder te zien of in de CVAH-agenda.

Binnenkort meer informatie over de ALV.


Aangemelde afdelingsvergaderingen CVAH

Datum Afdeling
7 februari 2023 Gouda
13 februari 2023 Standwerkers
20 februari 2023 Ede-Wageningen
   

 


CVAH-congres

De leden van de CVAH zijn georganiseerd in afdelingen. Een of meerdere afdelingen vormen een regio. De vertegenwoordigers van de afdelingen vormen de algemene vergadering. De algemene ledenvergadering of ALV is de algemene vergadering van de CVAH-vereniging. De algemene vergadering bestaat uit afgevaardigden van de afdelingen. De afgevaardigden hebben stemrecht. De algemene vergadering benoemt de leden van het centraal bestuur.

Alle leden van de CVAH zijn welkom op de ALV.

Een ALV wordt minimaal eens per jaar, meestal in de eerste helft van maart, gehouden: de zogeheten CVAH-jaarvergadering of het CVAH-congres.